HN catalogus 42 NL

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JAC. VAN ‘T HART NEDERLAND B.V. Algemeen: 1.1 Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of op de door ons met afnemers gesloten overeenkomsten. 2. Aanbiedingen en prijzen: 2.1 Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2.2 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. voorkomende in catalogi, circulaires of anderszins zijn voor leveranties niet bindend en slechts bedoeld om een algemene voorstelling van aangeboden zaken weer te geven. 2.3 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, lonen, valutawissel-koersen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd onze prijzen daarbij aan te passen -met dien verstande- dat als de prijsaanpassing binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst 10% of meer bedraagt, aan afnemer het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te ontbinden. 2.4 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering vanaf magazijn, exclusief b.t.w. en exclusief de kosten van emballage. 3. Levering en leveringstermijnen: 3.1 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. 3.2 Indien de koper afname weigert of nalatig is met het geven van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor zijn rekening en risico worden opgeslagen. 3.3 Een overeengekomen leverings-termijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper ons alsnog schriftelijk een redelijke termijn te stellen om te leveren. 3.4 De leverancier zal indien hijzelf voor vervoer zorgt, dit vervoer naar eigen inzicht inrichten. 4. Overmacht: 4.1 Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichting niet mogelijk is langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is geleverd, wordt dan pro rato afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 4.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn inbegrepen stakingen, niet voorzienbare stagnatie, overheids-maatregelen, een en ander zowel, indien deze voorkomen bij ons bedrijf, als bij toeleveranciers. 5. Reclames: 5.1 De koper dient bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te controleren of de zaken aan de overeenkomst voldoen. 5.2 Worden zichtbare tekortkomingen geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan leverancier te melden. 5.3 Niet zichtbare tekortkomingen dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 3 maanden na aflevering, schriftelijk aan leverancier te melden. 5.4. Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn(en) wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 5.5 Indien leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, heeft hij de keuze tot herstel, schadeloosstelling of tot nieuwe levering over te gaan 5.6 Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van koper niet op. 6. Aansprakelijkheid: 6.1 Schade ontstaan door, aan of ten gevolge van producten die wij hebben geleverd wordt door ons slechts vergoed indien, en voor zover, de schade door de desbetreffende toeleverancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van gemaakte kosten. 6.2 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier of haar leidinggevende ondergeschikten. 6.3 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag van het door haar assuradeur in dat geval te verstrekken uitkering. 6.4 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 7. Betaling: 7.1 Betaling dient zonder korting of compensatie te geschieden op het moment van afleveren van producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.2. Leverancier en koper kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand. 7.3 De koper moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. 7.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper, na eenmalige kosteloze betalingsherinnering waarbij eenmalig de gelegenheid wordt gegeven om binnen veertien dagen na dagtekening van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen, in verzuim en hebben wij het recht om de koper vanaf vervaldatum een rente gelijk aan de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. 8. Eigendomsvoorbehoud: 8.1 Zolang de koper niet de volledige koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behouden wij ons de eigendom van de goederen voor, met dien verstande dat de koper vanaf het moment van ter- beschikkingstelling de aansprakelijk-heid en het risico van het geleverde draagt. De koper is niet gerechtigd de goederen te onzer nadele te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen. 9. Ontbinding: 9.1 Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanmerkelijke wijziging van omstandigheden, zoals faillissement, surséance van betaling van koper, waardoor nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd. 10. Geschillen en toepasselijk recht: 10.1 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 10.2 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend. 10.3 Alle geschillen in verband met de door leverancier gesloten overeenkomst of die daarmee samenhangen worden in eerste instantie en bij uitsluiting beslecht door de competente rechter te Utrecht. Rechtsvorderingen onzerzijds kunnen wij echter ook aan de volgens de wet bevoegde rechter voorleggen. 10.4 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 'koper' wordt hieronder de contractuele wederpartij verstaan en waar gesproken wordt over 'ons' of 'leverancier' wordt bedoeld: JAC. VAN 'T HART NEDERLAND BV

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk1NDA=